Postępowanie upadłościowe
Krzysztof Piotrowski 2024-03-29

Upadłość konsumencka a kwoty wolne od potrąceń – co warto wiedzieć?

W obliczu rosnących zobowiązań finansowych, wiele osób boryka się z problemem zadłużenia, dlatego coraz częściej sięgają po rozwiązanie, jakim jest upadłość konsumencka. Ten mechanizm prawny, mający na celu ochronę dłużnika przed nadmiernym obciążeniem finansowym, ściśle wiąże się z kwestiami kwot wolnych od potrąceń. Poniższy artykuł ma za zadanie przybliżyć, jak obie te kwestie współgrają ze sobą i co każdy dłużnik powinien wiedzieć, znajdując się w takiej sytuacji.

Jak obliczane są kwoty wolne od potrąceń?

Wielkość kwot niepodlegających potrąceniom jest ściśle powiązana z obowiązującą minimalną stawką wynagrodzenia. Ograniczenia te są aplikowane tak, aby nie przekraczały połowy otrzymywanych dochodów.


W roku 2023, kwoty netto wynoszą odpowiednio 2709 zł (w pierwszym półroczu) oraz 2784 zł (w drugim półroczu). Warto jednak zauważyć, że w przypadku zatrudnienia na niepełny etat, kwota ta jest odpowiednio zredukowana, zależnie od zakresu godzin pracy.


W kontekście emerytur i rent, maksymalne potrącenia nie mogą przekraczać 25% otrzymanego świadczenia, przy czym kwota wolna od zajęcia to obecnie 980,19 zł. Jednakże, egzekucje na świadczeniach alimentacyjnych podlegają innym zasadom, umożliwiając potrącenia do trzech piątych świadczenia, nawet jeśli otrzymywane są one w minimalnej wysokości.

Poznaj też inne nasze usługi: Ochrona członków zarządu w spółkach.

Upadłość konsumencka a egzekucja – co zmienia ogłoszenie upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika może znacząco zmienić jego sytuację w kontekście kwot wolnych od potrąceń. Dla osób nieposiadających na utrzymaniu innych osób część dochodu równowartość 150% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej nie wchodzi do masy upadłościowej.

Jeżeli natomiast dłużnik utrzymuje inne osoby, dochód wyłączony z masy upadłościowej jest wyliczany na podstawie iloczynu liczby utrzymywanych osób i wspomnianej procentowej wartości kwoty z ustawy. Sędzia-komisarz może także indywidualnie dostosować kwoty wolne od potrąceń, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby dłużnika i jego rodziny.

Upadłość konsumencka, będąca procedurą oddłużeniową dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, umożliwia dłużnikom uwolnienie się od ciężaru długów w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak utrata pracy, wypadki, czy choroby.

Sąd, ogłaszając upadłość, wyznacza syndyka oraz sędziego komisarza i uruchamia procedurę, która wyklucza możliwość prowadzenia wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego na zajęte już wynagrodzenie.

Ochrona dochodu w różnych scenariuszach

Poniżej przedstawiamy, jak kwoty wolne od potrąceń kształtują się w różnych sytuacjach:

  • Przy egzekucji z emerytur lub rent, limit zajęć to 25% świadczenia, przy czym chroniona jest suma 980,19 zł.
  • W przypadku alimentów, możliwe jest zajęcie do 60% dochodu, nawet przy minimalnych świadczeniach.
  • Ogłaszając upadłość konsumencką, część dochodu pozostaje poza masą upadłości, zapewniając dodatkową ochronę dla dłużnika i jego rodziny.

W sytuacji upadłości, ochrona dochodu dłużnika jest jeszcze bardziej rozszerzona:

  • Dla osoby bez utrzymanków, ochronie podlega dochód równy 150% kwoty minimalnej, określonej przepisami o pomocy społecznej.
  • Dla dłużnika utrzymującego rodzinę, dochód wolny od zajęć zwiększa się proporcjonalnie do liczby osób na utrzymaniu.

Sędzia-komisarz może dostosować te kwoty, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby upadłego.

Upadłość konsumencka umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej uniknięcie egzekucji komorniczych. Procedura ta jest dostępna dla dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej nie ze swojej winy. Sąd wyznacza syndyka oraz sędziego-komisarza, co jest pierwszym krokiem do oddłużenia.

Po ogłoszeniu upadłości wszelkie działania egzekucyjne wobec dłużnika zostają zawieszone, a następnie umorzone. Syndyk przejmuje zarządzanie majątkiem upadłego, z wyjątkiem kwot wolnych od zajęcia.

Podsumowanie: Nowe perspektywy dzięki upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka nie tylko umożliwia ochronę minimalnego poziomu życia dłużnika, ale również otwiera drogę do nowego startu bez ciężaru długów. Kluczowym aspektem jest zrozumienie, jak kwoty wolne od potrąceń wpływają na proces oddłużania, co może stanowić pierwszy krok do odzyskania stabilności finansowej. Istotna jest też obsługa wierzycieli, którą możemy zająć się w naszej kancelarii.