Postępowanie upadłościowe
Małgorzata Siecińska 2023-10-02

Upadłość jednego z małżonków

Upadłość jednego z małżonków a majątek wspólny

Jeśli w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonków obowiązuje ustrój wspólności majątkowej (którego głównym założeniem jest współwłasność przedmiotów majątkowych, które zostały nabyte przez oboje małżonków bądź przez jednego z nich w trakcie trwania ww. małżeńskiej wspólności majątkowej), majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej, a jego podział jest niemożliwy. W takiej sytuacji małżonek upadłego ma możliwość dochodzić swojej należności w postępowaniu upadłościowym. Wierzytelność należy zgłosić syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Jaka jest wysokość wierzytelności? Wynosi ona połowę wartości majątku wspólnego.

Upadłość małżonka a rozdzielność majątkowa

Zgodnie z artykułem 126 Prawa upadłościowego ustanowienie rozdzielności majątkowej jest skuteczne wobec masy upadłościowej, jeżeli umowa została zawarta przynajmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wówczas syndyk zajmuje jedynie część majątku przypadającą upadłemu, nie jego współmałżonkowi.

W przypadku, gdy rozdzielność majątkowa powstała w ciągu roku przed ogłoszeniem upadłości, jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości (chyba że pozew o ustanowienie dwóch odrębnych majątków małżonków został złożony co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość).

Upadłość konsumencka małżonka a kredyt hipoteczny

W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków, zobowiązania z tytułu kredytu hipotecznego stają się wymagalne, jednak tylko w stosunku do upadłego. Przy czym zawarta umowa kredytowa nadal obowiązuje małżonka upadłego. Jeżeli jest on w stanie dalej regulować należności na poczet wierzyciela hipotecznego wedle harmonogramu spłat rat, nie dojdzie do rozwiązania umowy. Po zakończeniu postępowania upadłościowego, ustalony zostaje plan spłaty wszystkich wierzycieli, w związku z czym również upadły ma obowiązek dokonywać spłat względem banku, w którym zaciągnął kredyt hipoteczny.

Podsumowując, upadłość jednego z małżonków ma wpływ na sytuację majątkową nie tylko upadłego, lecz także jego małżonka. W przypadku braku rozdzielności majątkowej, wspólny majątek wchodzi do masy upadłości.