Prawo w firmie
Karolina Bober-Sułek 2024-03-29

Propozycje układowe w restrukturyzacji. Najważniejsze informacje

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami stanowi kluczowy element każdego postępowania restrukturyzacyjnego. 

Aby doszło do zawarcia układu z wierzycielami, konieczne jest sporządzenie propozycji układowych, które są swego rodzaju projektem przyszłego układu, w którym zawarte są propozycje spłaty zobowiązań.

Kto może składać propozycje układowe?

W postępowaniu restrukturyzacyjnym propozycje mogą przedstawić różne podmioty, w tym sam dłużnik, rada wierzycieli, nadzorca sądowy, zarządca lub grupa wierzycieli reprezentująca co najmniej 30% wartości wierzytelności.

Otwiera to drogę do przedstawienia wielu rozwiązań restrukturyzacyjnych, co jednak nie musi wiązać się ze zmianą zaplanowanej restrukturyzacji.

Dostępne rodzaje propozycji układowych

Ustawodawca przedstawił szeroki wachlarz propozycji układowych np. układ konsumencki, takich jak:

  • przesunięcie terminów płatności,
  • rozłożenie długu na raty,
  • obniżenie kwoty zadłużenia,
  • konwersję długu na udziały lub akcje,
  • modyfikację zabezpieczeń wierzytelności.

W praktyce często stosowanym rozwiązaniem jest rozłożenie zadłużenia na raty, co umożliwia dłużnikowi stopniowe spłacanie zobowiązań.

Przesunięcie terminów płatności

Przesunięcie terminu płatności to jedna z najprostszych form ulgi dla dłużnika, polegająca na wydłużeniu okresu, w jakim ma on uregulować swoje zobowiązania. Taka zmiana harmonogramu spłat może znacząco ułatwić przedsiębiorstwu generowanie przepływów pieniężnych niezbędnych do pokrycia długów.

Rozłożenie długu na raty

Rozłożenie długu na raty pozwala dłużnikowi na stopniową spłatę zadłużenia w ustalonym, bardziej elastycznym czasie. Jest to metoda, która może pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu płynności finansowej, jednocześnie umożliwiając stopniowe zmniejszanie obciążenia długiem.

Obniżenie kwoty zadłużenia

Obniżenie kwoty zadłużenia jest propozycją, która zakłada redukcję całkowitej kwoty zobowiązań dłużnika. Taka restrukturyzacja może przybrać formę częściowego umorzenia długu, co oznacza, że wierzyciele zgadzają się na otrzymanie mniejszej kwoty niż pierwotnie należna.

Konwersja długu na udziały lub akcje

Konwersja długu na udziały lub akcje to metoda umożliwiająca zamianę zobowiązań na prawa własnościowe w przedsiębiorstwie dłużnika. Pozwala to wierzycielom na uzyskanie kontroli nad częścią firmy lub wpływu na jej działalność, jednocześnie odciążając przedsiębiorstwo od części zadłużenia.

Zmiana, zamiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność

Ta forma propozycji układowej dotyczy modyfikacji warunków zabezpieczenia wierzytelności. Może to obejmować zmianę warunków istniejących zabezpieczeń, zamianę jednego rodzaju zabezpieczenia na inny lub całkowite uchylenie zabezpieczenia na rzecz uzyskania innych form gwarancji spłaty długu.

Kształtowanie optymalnych propozycji układowych

Sukces restrukturyzacji firmy lub długów leży w dopasowaniu propozycji układowych do realnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Propozycje nierealistyczne lub niespełniające oczekiwań wierzycieli mogą nie uzyskać potrzebnej większości głosów, co znacząco utrudni lub nawet uniemożliwi restrukturyzację.


Układ likwidacyjny zakłada możliwość zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika. Jest to jednak rozwiązanie ostateczne, mające na celu uniknięcie egzekucji sądowej, co zwykle jest mniej korzystne dla nabywców majątku.


W restrukturyzacji kluczowe jest znalezienie takiego sposobu regulacji zobowiązań, który będzie odpowiadał zarówno możliwościom dłużnika, jak i oczekiwaniom wierzycieli. Najczęściej wybieranymi opcjami są rozłożenie długu na raty i odroczenie terminów płatności, ale warto rozważyć również inne formy, jak konwersja długu na udziały.

Droga do skutecznej restrukturyzacji – trudna, ale skuteczna

Podstawą sukcesu w restrukturyzacji jest odpowiednie dostosowanie propozycji układowych do rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika. To wymaga nie tylko dogłębnej analizy obecnej kondycji przedsiębiorstwa, ale również kreatywnego podejścia do znajdowania rozwiązań, które będą akceptowalne dla wszystkich stron procesu restrukturyzacyjnego.

Bez uzyskania szerokiego poparcia wśród wierzycieli, trudno o efektywną restrukturyzację, która pozwoli na uniknięcie upadłości i powrót do stabilności finansowej.