Restrukturyzacja
Kolegium Redakcyjne 2023-10-02

Na czym polega sanacja?

Sanacja długów – na czym polega?

Sanacja to jedna z form postępowania restrukturyzacyjnego mająca na celu poprawę sytuacji ekonomicznej osoby zadłużonej prowadzącej własną działalność gospodarczą oraz uniknięcia ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorstwo. Zgodnie z artykułem 3. Cele postępowania restrukturyzacyjnego, ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, podejmowane działania sanacyjne umożliwiają restrukturyzację w drodze zawarcia układu z wierzycielami (po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności), przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich praw.

Sanacja długów nie oznacza ich całkowitej likwidacji. To znalezienie sposobu umożliwiającego spłatę zobowiązań względem wierzycieli, na przykład poprzez rozłożenie zadłużenia na określoną liczbę rat.

Postępowanie sanacyjne nie tylko polepsza sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, dzięki przywróceniu podmiotowi zdolności do wykonywania zobowiązań, lecz także chroni przed egzekucją.

Wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego

Otwarcie postępowania sanacyjnego jest możliwe po złożeniu wniosku do właściwego sądu. W piśmie powinny się znaleźć między innymi następujące informacje:

  • dane niewypłacalnego podmiotu (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, siedziba firmy itd.),
  • określenie miejsca, w jakim jest zlokalizowana firma oraz inny majątek zadłużonego podmiotu,
  • wstępny plan restrukturyzacyjny z uzasadnieniem,
  • wykaz wierzycieli z podaniem wysokości poszczególnych wierzytelności wraz z terminem zapłaty,
  • wykaz wierzytelności spornych,
  • wskazanie czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych podmiot zadłużony zatrudniał średniorocznie 250 bądź więcej pracowników, czy osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro lub czy sumy aktywów bilansu, sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat, były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego może złożyć dłużnik lub wierzyciel.

Czym jest masa sanacyjna?

Wraz z otwarciem postępowania sanacyjnego, zarówno mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i mienie należące do dłużnika, staje się masą sanacyjną. Dokładny skład masy sanacyjnej jest określany przez zarządcę wyznaczonego przez sąd.

Podsumowanie

Postępowanie sanacyjne ma na celu polepszenie sytuacji ekonomicznej dłużnika poprzez przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowiązań względem wierzycieli. W ramach sanacji niewypłacalny podmiot zawiera układ z wierzycielami. Warto dodać, że po otwarciu postępowania sanacyjnego niedopuszczalne jest wszczęcie egzekucji.