Postępowanie upadłościowe
Kolegium Redakcyjne 2023-10-02

Kim jest i co robi syndyk?

Syndyk – kim jest?

Syndyk w przeciwieństwie do komornika, który jest samodzielnym zawodem prawniczym, to organ postępowania upadłościowego powoływany przez sąd w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej czy danego przedsiębiorstwa. Aby móc pełnić funkcję syndyka, należy spełniać określone warunki. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (p.u.) w art. 157 ust. 1 na syndyka może zostać wyznaczona wyłącznie osoba fizyczna, która posiada:

  • Zdolność do czynności prawnych – w prawie cywilnym to zdolność do działania we własnym imieniu, a więc nawiązywanie, rozwiązywanie czy zmiany stosunków prawnych (na przykład zawieranie wiążących umów, dokonywanie czynności procesowych przed sądem). Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po 18. roku życia lub wcześniej, po zawarciu związku małżeńskiego.
  • Licencję doradcy restrukturyzacyjnego – jest ona wydawana zgodnie z Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. przez Ministra Sprawiedliwości. Licencja ma na celu potwierdzenie znajomości prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego przez osobę fizyczną.

Dodatkowo funkcję syndyka może pełnić spółka handlowa. Jednak i w tym przypadku muszą być spełnione konkretne warunki. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego powinni posiadać członkowie zarządu, którzy reprezentują spółkę bądź wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Czym zajmuje się syndyk?

Po ogłoszeniu upadłości, syndyk obejmuje majątek dłużnika, zarządza nim oraz sprawuje nad nim nadzór – zabezpiecza go przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą (zabranie majątku przez osoby postronne). Do obowiązków syndyka należy również likwidacja majątku upadłego oraz poinformowanie wszystkich wierzycieli dłużnika (banki, instytucje finansowe itd.) o upadłości.

Zgodnie z artykułem 169 Ustawy prawo upadłościowe syndyk przejmuje interesy podmiotu, który ogłosił upadłość. Jednocześnie jest zobowiązany do terminowego wykonywania zadań oraz składania sprawozdań sędziemu-komisarzowi:

  • rachunkowych,
  • dotyczących wykonywanych czynności.

Warto nadmienić, że syndyk nie jest odpowiedzialny za zwłokę w realizacji obowiązków sprawozdawczych, jeśli zaistniała sytuacja jest wynikiem braku potrzebnych dokumentów, przekazaniem nierzetelnej dokumentacji bądź nieprzekazaniem żadnych dokumentów przez upadłego.

Podsumowanie

Syndyk to osoba, która zarządza majątkiem niewypłacalnego dłużnika postawionego w stan upadłości. Dokonuje również podziału świadczeń między wszystkich wierzycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podejmowane przez syndyka czynności mają na celu zlikwidować majątek upadłego oraz go oddłużyć.