Postępowanie upadłościowe
Małgorzata Siecińska 2023-10-02

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka – co to?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby prywatnej, która nie prowadzi własnej firmy, a jednocześnie zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie dłużnicy, którzy nie są wypłacalni, a więc nie są w stanie regulować należności co najmniej od trzech miesięcy.

Wniosek o upadłość konsumencką – jak napisać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa, rodzaj, numer wydziału oraz miejscowość, w której znajduje się sąd, w którym będzie składać się wniosek o upadłość konsumencką,
 • dane osobowe dłużnika, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL,
 • wykaz majątku wraz z wyceną poszczególnych dóbr oraz wskazaniem miejsca, w którym się znajdują; będą to zarówno nieruchomości, jak i ruchomości,
 • lista wszystkich wierzycieli wraz ze wskazaniem wysokości poszczególnych zobowiązań i terminu ich zapłaty,
 • wierzytelności sporne – będą to wszystkie zobowiązania, których istnieniu lub wysokości zaprzecza dłużnik,
 • wskazanie źródeł przychodu z ostatnich sześciu miesięcy,
 • koszty utrzymania dłużnika wraz ze wskazaniem wszystkich osób, które musi utrzymać,
 • wykaz wszystkich czynności prawnych związanych między innymi z akcjami czy nieruchomościami, dokonanych w ciągu dwunastu miesięcy,
 • uzasadnienie złożenia wniosku o upadłość konsumencką – w tej rubryce należy podać przyczyny problemów finansowych oraz argumenty, które potwierdzą zasadność ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • przedstawienie dowodów, które potwierdzą istnienie zadłużenia i niewypłacalność, takich jak dokumenty potwierdzające wysokość lub brak dochodów, wypowiedzenie umowy kredytu itd.,
 • podpis osoby wnoszącej wniosek wraz z datą.

Warto nadmienić, że do wniosku o upadłość konsumencką powinno się dołączyć jego odpis. Może być to kserokopia dokumentu z własnoręcznym podpisem.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Możliwe jest również wysłanie dokumentu pocztą. Złożenie wniosku wymaga wniesienia stosownej opłaty sądowej. 

Podsumowanie

W przypadku poważnych kłopotów finansowych i rosnącego zadłużenia względem wierzycieli, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Aby wszcząć postępowanie mające na celu oddłużenie, w sądzie rejonowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika, należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Zastanawiasz się jak napisać taki dokument? We wniosku powinny się znaleźć informacje na temat aktualnego majątku z wyceną poszczególnych składników, wierzycieli oraz wysokości zadłużenia, a także dowody potwierdzające niewypłacalność dłużnika. Wniosek o upadłość konsumencką najlepiej uzupełnić ręcznie.