Postępowanie upadłościowe
Krzysztof Proć 2023-10-02

Zgłoszenie wierzytelności GET IN BANK – sprawdź jak się zabezpieczyć.

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość dłużnika, którym jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nie stanowiło to zaskoczenia w związku z wcześniejszym wszczęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego przymusowej restrukturyzacji. Mimo wszystko upadłość wzbudziła ogólne zaniepokojenie i obawy w szczególności kredytobiorców. Pojawia się wiele pytań o konsekwencje jakie upadłość banku wywoła dla indywidualnych osób, ich zobowiązań oraz tego w jaki sposób będą mogli odzyskać od banku swoje należności.

Postaramy się przedstawić w kilku krokach działania, jakie należy podjąć po ogłoszeniu przez Getin Bank upadłości wraz z odpowiedziami na kilka, z zapewne niezliczonej ilości, pytań ułatwiających ocenę swojej sytuacji.

KROK 1 – Ustalenie istnienia wierzytelności i określenie swojej sytuacji jako potencjalnego wierzyciela w postępowaniu upadłościowym

Czy ogłoszenie upadłości Getin bank przerywa procesy sądowe będące w toku?

Jeżeli kredytobiorca wszczął postępowanie przeciwko bankowi o zapłatę, sąd zawiesi to postępowanie i wezwie syndyka do udziału w sprawie (art. 174 §1 pkt 4 k.p.c.). To samo dotyczyć będzie postępowania cywilnego wszczętego przez Bank. W przypadku postępowania o ustalenie nieistnienia zobowiązania z tytułu umowy kredytu, które jest tzw. powództwem o ukształtowanie, będzie się ono toczyć nadal przed sądem cywilnym, z tą odmiennością, że w miejsce pozwanego Getin Banku wstąpi syndyk.

KROK 2 – dokonanie potracenia

Czym jest potrącenie swojej wierzytelności z wierzytelnością banku i jak skutecznie go dokonać?

W momencie, gdy posiadamy względem banku wymagalną wierzytelność pieniężną (np. o zwrot pieniędzy wpłaconych tytułem spłaty kredytu, który został uznany za nieważny), a bank również posiada takiego rodzaju wierzytelność względem nas, możliwe jest dokonanie potrącenia. Oznacza to tyle, że dokonuje się swoistego „odjęcia” wierzytelności o niższej wartości od wierzytelności o wartości wyższej. Obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Jeśli więc nasza wierzytelność przewyższa wierzytelność banku, powstała różnica może zostać zgłoszona w postępowaniu upadłościowym, natomiast syndyk banku nie może po potraceniu dochodzić od nas wierzytelności banku. Należy pamiętać, iż potrącenie nie następuje automatycznie – niezbędne jest złożenia oświadczenia o potrąceniu przez kredytobiorcę nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności. Jeśli zgłaszając wierzytelność zapominamy dokonać potrącenia, nie można już w toku postępowania podnosić zarzutu potrącenia.

KROK 3 – Zgłoszenie wierzytelności

Co musi zawierać zgłoszenie wierzytelności i o czym należy pamiętać?

Zgłoszenia wierzytelności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu sądowego Krajowy Rejestr Zadłużonych, co za tym idzie niezbędne jest założenie konta na przedmiotowym portalu. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać wskazując odpowiednią sygnaturę postępowania – WA1M/GUp/44/2023. Do zgłoszenia należy dołączyć w formie załącznika dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności oraz jej wysokość. Będą to między innymi:

– wyroki sądowe;
– dokumenty potwierdzające spełnienie świadczenia w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej np. potwierdzenia dokonywania przelewów bankowych w wykonaniu umowy.
Pamiętać należy również o elektronicznym podpisaniu dokumentu przed jego wysyłką.

KROK 4 – Termin na zgłoszenie wierzytelności

Ile czasu mam na zgłoszenie wierzytelności i co się stanie jeśli nie dokonam zgłoszenia w terminie?

Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W przypadku Getin Banku termin ten upływa 21 sierpnia 2023 roku (z uwagi na fakt, iż 30 dzień przypada w sobotę, co jest dodatkowym udogodnieniem, gdyż termin z uwagi na to zostaje przedłużony). W przypadku, gdy uchybimy terminowi możemy być spokojni, ponieważ mimo wszystko zgłoszenie wierzytelności będzie możliwe. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania, wynikłe z tego zgłoszenia. Obecnie jest to kwota 1010,45 zł. Należy jednak wiedzieć, iż uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności nie jest nieograniczone żadnymi ramami czasowymi. Zgłoszenie dokonane po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, pozostawia się bez rozpoznania.

KROK 5 – Lista wierzytelności

W jaki sposób dowiem się, czy moja wierzytelność będzie uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym?

Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. O dacie złożenia listy wierzytelności obwieszcza się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Możemy zapoznać się z listą wierzytelności i odszukać, czy jesteśmy na niej uwzględnieni. W przypadku, gdy nasza wierzytelność nie znalazła się na liście, możemy zgłosić.

Powyższe kwestie stanowią tylko ułamkową część ogólnych problemów związanych z upadłością Getin Banku. Należy pamiętać, iż każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej analizy w celu podjęcia najskuteczniejszych z możliwych działań. W związku z tym najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest zasięgniecie opinii profesjonalisty w dziedzinie prawa upadłościowego. Prawnicy z naszej kancelarii specjalizują się w prawie upadłościowym, prowadzą postępowania toczące się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych i bez problemu poruszają się po wspomnianym systemie. Pomoc profesjonalistów z pewnością przyczyni się do pełnego merytorycznego rozpoznania twojej sprawy.