Restrukturyzacja
Krzysztof Piotrowski 2024-04-26

Wniosek o restrukturyzację – omawiamy, co powinno się w nim znaleźć

Jeśli planujesz rozpocząć restrukturyzację swojej firmy, zapewne zdajesz sobie sprawę, że proces ten rozpocząć należy od sporządzenia odpowiedniego wniosku. Pismo to jest niezwykle ważne – jego treść mocno wpływa na szanse powodzenia całej procedury oraz na jej wynik końcowy. Jednocześnie, w zależności od tego, jaką formę postępowania restrukturyzacyjnego wybierzesz, we wniosku tym mogą znaleźć się różne elementy. Jak zadbać o to, by w naszym wniosku ominąć niektóre problemy oraz pułapki czekające na przedsiębiorców? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Spis treści

Co musi zawierać każde pismo w postępowaniu cywilnym?

Wniosek o restrukturyzacje jest pismem procesowym. Zatem powinien zawierać wszystkie niezbędne dla takiego pisma elementy, wskazane w art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego, takie jak:

1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2. Imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3. Oznaczenie rodzaju pisma (wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego);

4. Osnowę wniosku (tj. jego treść i istotę);\

5. W przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7. Wymienienie załączników.

Co oczywiste, załączniki te należy też dołączyć do pisma.

Jako że wniosek jest zazwyczaj pierwszym pismem w sprawie, powinien zawierać także:

1. Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron oraz adres do doręczeń wskazany w CEIDG;

2. Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;

3. Numer PESEL lub NIP wnioskodawcy;

4. Numer dłużnika w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli jest w nim zarejestrowany).

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

W zależności od typu restrukturyzacji, wymogi formalne mogą się od siebie nieco różnić. Elementy wniosku o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego są istotne ze względu na to, że stanowią podstawę dla wniosków o wszczęcie pozostałych typów postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym, wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać:

1. Propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym;

2. Wskazanie miejsc, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;

3. Wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

4. Bilans sporządzony przez dłużnika dla celów restrukturyzacji (na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku);

5. Wykaz wierzycieli z podaniem ich imienia, nazwiska nazwy oraz miejsc zamieszkania lub siedziby;

6. Wskazanie wysokość wierzytelności wraz z terminami zapłaty i określeniem czy wierzytelność mocy praw objęta jest układem;

7. Sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;

8. Wykaz wierzytelności spornych z danymi wierzycieli, terminami zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu;

9. Sumę wierzytelności spornych;

10. Informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a. dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

b. dłużnik osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych przekraczający równowartość 50 milionów euro, lub

c. sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Ponadto, jeśli wobec dłużnika przysługuję wierzytelności zabezpieczone, konieczne jest uwzględnienie sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela.

Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dołącza się jego odpis i odpisy załączników. Istotne jest także złożenie pisemnego oświadczenia, że informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są zupełne (tj. żadna informacja nie została pominięta) oraz prawdziwe (tj. żadna nie została zafałszowana).

Wniosek o otwarcie postępowanie układowego

W przypadku postępowania układowego, katalog niezbędnych dokumentów jest bardzo podobny, z pewnymi wyjątkami. Nie jest bowiem obowiązkiem dołączenie aktualnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz sporządzanie bilansu dla celów postępowania. Do wniosku nie dołącza się także odpisów propozycji układowych.

Ponadto we wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik uprawdopodabnia zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Cechą postępowania sanacyjnego jest to, że w jego ramach dąży się do trwałego uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa. Również taki wniosek powinien zawierać podobne elementy co wniosek o otwarcie restrukturyzacji przyspieszonej. Dodatkowo jednak należy w nim:

1. Uprawdopodobnić zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego (oraz zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia);

2. W ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego: uzasadnić, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań.

Nie jest natomiast konieczne dołączanie wykazu majątku, bilansu oraz propozycji układowych.

Otwarcie postępowania w sprawie zatwierdzenia układu

W przypadku ostatniego typu restrukturyzacji – postępowania w sprawie zatwierdzenia układu – otwiera się ono w momencie zawarcia odpowiedniej umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Nie tworzy się zatem wniosku o restrukturyzację.

Co powinien zawierać wstępny plan restrukturyzacyjny?

Wszystkie powyższe wnioski zawierają wymóg przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Przepisy regulują także elementy, które powinny znaleźć się w takim planie. Musi on zawierać przynajmniej:

1. Analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;

2. Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;

3. Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Do planu dołącza się także sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Jeśli nie da się go załączyć, dłużnik powinien wskazać powody, dla których było to niemożliwe.

Dokumenty niezbędne dla wniosku – dlaczego warto o nich pamiętać?

Jeżeli planujesz restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, wiesz już jakie dokumenty oraz informacje należy przygotować oraz które należy sporządzić specjalnie dla jej celów. Świadomość ta znacznie ułatwi rozmowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który udzieli wszystkich niezbędnych porad w zakresie stworzenia odpowiedniego pisma. Przygotowanie to znacznie zwiększa szanse powodzenia restrukturyzacji.