Postępowanie upadłościowe
Kolegium Redakcyjne 2023-10-02

Upadłość konsumencka lepsza niż egzekucja – Kwoty wolne od potrąceń

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku.

Potrąceń dokonuje się do wysokości połowy wynagrodzenia.

Wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w 2023 r. wynosi:
– 2709 zł netto (od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.);
– 2784 zł netto (od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W przypadku egzekucji z emerytury/renty potrąceń dokonuje się do wysokości 25% świadczenia. Wolna od potrąceń jest aktualnie kwota 980,19 zł.

Powyższe ograniczenia nie obejmują egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Z wynagrodzenia lub emerytury/renty dłużnika alimentacyjnego dokonuje się bowiem potrąceń do wysokości trzech piątych świadczenia, nawet jeżeli dłużnik pobiera je w wysokości minimalnej.

Z szerszej ochrony może skorzystać dłużnik, który ogłosił upadłość. W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi bowiem także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na zasadach opisanych powyżej odpowiada kwocie stanowiącej 150 proc. kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690).

Natomiast w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na zasadach opisanych powyżej odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia.